Integrativan Ludbreg

udruga

Starije osobe spadaju u skupinu ranjivih osoba. Zbog različitih fizičkih i psihičkih promjena koje se događaju u starosti starijim osoba potrebna je skrb i pomoć. Starenje je biološki proces koji se događa na svim razinama ljudskog organizma. Starenje je fiziološki proces koji se usporedno događa na fizičkom i psihičkom planu kod svakog pojedinca. Isto tako, postoje prijelazi gdje se na proces starenja nadovezuju i neki negativni čimbenici. Među navedenim čimbenicima važno je istaknuti:
• nepovoljan utjecaj aktivnosti iz ranijeg životnog razdoblja,
• uspjeh ili neuspjeh u postizanju željenih životnih ciljeva,
• razina ekonomskog stanja pojedinca,
• prisustvo konfliktnih situacija u obitelji,
• prihvaćanje ili odbijanje starijih osoba od strane obitelji i zajednice u kojoj živi.

diseminatori

Od prosinca 2016. godine Udruga umirovljenika i starijih osoba provodi projekt „Integrativan Ludbreg“ u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Ludbreg i Gradom Ludbregom. Sam projekt usmjeren je na umirovljenike i osobe starije životne dobi koje slijedom različitih okolnosti mogu sklopiti nepovoljne ugovore, ostati bez imovine ili se naći u bilo kojoj drugoj nepovoljnoj situaciji koja im ugrožava osnovna prava. I upravo iz tih razloga je Udruga počela provoditi projekt Integrativan Ludbreg.

 

support elderly loved ones this winter

U ostavinskom postupku utvrđuje se tko su ostaviteljevi nasljednici, što čini ostaviteljevu ostavinu te koja još prava glede ostavine pripadaju nasljednicima, zapisovnicima i drugim osobama.
Ostavinski postupak je izvanparnični postupak.

NADLEŽNOST ZA PROVOĐENJE OSTAVINSKOG POSTUPKA:
• Ostavinski se postupak u prvom stupnju provodi pred općinskim sudom odnosno pred javnim bilježnikom kao povjerenikom suda.


• Kada javni bilježnik provodi radnje u ostavinskom postupku kao povjerenik suda ovlašten je, kao i sudac i sudski savjetnik općinskog suda, poduzimati sve radnje u postupku i donositi sve odluke osim odluka za koje je ovim Zakonom drukčije propisano.

Ako ostavitelj u vrijeme smrti nije imao ni prebivalište ni boravište u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi pretežni dio njegove ostavine u Republici Hrvatskoj.
Ako se nijedan dio ostavine ne nalazi u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležan sud prema mjestu gdje je ostavitelj upisan u knjigu državljana.

1 gbwAk k6k1SimTxV x 8UQ

Siromaštvo je nezaobilazan fenomen današnjeg svijeta o kojem se svakodnevno raspravlja i prema kojem su usmjerene socijalne politike i svi ostali segmenti društva. Ono pogađa jednu petinu svjetskog stanovništva, a iz godine u godinu svijet se suočava sa sve većim raslojavanjem stanovništva. Procesi socijalnih promjena u posljednjih tridesetak godina, koje obilježavaju tranzicija iz industrijskog u postindustrijski način proizvodnje, razvoj tehnologije, povećanje životnog standarda, doveli su do pojave novih socijalnih rizika, pri čemu mnogi ostaju bez posla, vlada nesigurnost na tržištu rada, a karakterizira ga i starenje populacije te rast obiteljske nestabilnosti.

 

download 2

OPORUKU MOŽE SASTAVITI svaka fizička osoba ako je navršila 16 godina života i sposobna je za rasuđivanje.

OPORUČITELJ NIJE SPOSOBAN ZA RASUĐIVANJE ako u trenutku pravljenja oporuke nije u stanju shvatiti značenje svog očitovanja i njegove posljedice ili nije u stanju vladati svojom voljom toliko da postupa u skladu s tim znanjem.

KARAKTERISTIKE OPORUKE:

1. JEDNOSTRANI PRAVNI POSAO
• Jednostrana izjava volje oporučitelja
2.STROGO OSOBAN POSAO
• Oporučitelj mora napraviti osobno, a ne putem zastupnika
3.STROGO FORMALAN POSAO
• Zakon određuje oblike oporuke
4.OPOZIV PRAVNI POSAO

VRSTE OPORUKA

1. PRIVATNA OPORUKA:
• ona koja je napravljena bez prisutnosti javnih tijela
• vlastoručna
• pisana oporuka pred svjedocima
• usmena oporuka pred svjedocima