Integrativan Ludbreg

 

download 2

OPORUKU MOŽE SASTAVITI svaka fizička osoba ako je navršila 16 godina života i sposobna je za rasuđivanje.

OPORUČITELJ NIJE SPOSOBAN ZA RASUĐIVANJE ako u trenutku pravljenja oporuke nije u stanju shvatiti značenje svog očitovanja i njegove posljedice ili nije u stanju vladati svojom voljom toliko da postupa u skladu s tim znanjem.

KARAKTERISTIKE OPORUKE:

1. JEDNOSTRANI PRAVNI POSAO
• Jednostrana izjava volje oporučitelja
2.STROGO OSOBAN POSAO
• Oporučitelj mora napraviti osobno, a ne putem zastupnika
3.STROGO FORMALAN POSAO
• Zakon određuje oblike oporuke
4.OPOZIV PRAVNI POSAO

VRSTE OPORUKA

1. PRIVATNA OPORUKA:
• ona koja je napravljena bez prisutnosti javnih tijela
• vlastoručna
• pisana oporuka pred svjedocima
• usmena oporuka pred svjedocima

2. JAVNA OPORUKA:
• ona koja je načinjena uz sudjelovanje javnih tijela
• sudac općinskog suda
• sudski savjetnik u općinskom sudu
• javni bilježnik
• Ili u inozemstvu, diplomatsko-konzularni predstavnik RH

3. REDOVITA OPORUKA:
• koja se može napraviti u svakoj prilici

4.IZVANREDNA OPORUKA:
• samo u izvanrednim okolnostima; rok valjanosti ograničen
• u ZN samo usmena oporuka pred svjedocima

5.MEĐUNARODNA OPORUKA:
• radi priznanja oblika oporuke u državama potpisinica Konvencije o jednobraznom zakonu o obliku međunarodnog testamenta iz 1973.g.

Vlastoručna oporuka:
• Oporuka je valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i ako ju je potpisao (mora biti pisana vlastitom rukom)
• Za valjanost vlastoručne oporuke nije nužno, ali je korisno, da su u njoj naznačeni mjesto i datum kad je sastavljena.
• Oporučitelj mora znati čitati i pisati

Pisana oporuka pred svjedocima:
Oporučitelj koji zna i može čitati i pisati može sastaviti oporuku tako što će za ispravu, bez obzira tko ju je sastavio, izjaviti pred dva istodobno nazočna svjedoka da je to njegova oporuka te je pred njima potpisati.
Svjedoci će se potpisati na samoj oporuci
Javna oporuka
Svatko može valjano oporučiti u obliku javne oporuke, a osoba koja ne može ili ne zna čitati ili se ne može potpisati može u redovitim okolnostima oporučiti samo u obliku javne oporuke.

Oporuka u izvanrednim okolnostima

Usmena oporuka
Oporučitelj može očitovati svoju posljednju volju usmeno pred dva istodobno nazočna svjedoka samo u izvanrednim okolnostima zbog kojih nije u stanju oporučiti ni u jednom drugom valjanom obliku.
Usmena oporuka prestaje vrijediti kad protekne 30 dana od prestanka izvanrednih okolnosti u kojima je napravljena.
Svjedoci pred kojima je oporučitelj usmeno očitovao svoju posljednju volju dužni su bez odgode napisati sadržaj oporučiteljeva očitovanja i što prije predati to sudu ili javnom bilježniku na čuvanje, ili ga usmeno ponoviti pred sudom ili javnim bilježnikom iznoseći kada je, gdje i u kojim je prilikama oporučitelj očitovao svoju posljednju volju.

SVJEDOCI OPORUKE:

Pri sastavljanju pisane oporuke pred svjedocima i javne oporuke svjedoci mogu biti punoljetne osobe kojima nije oduzeta poslovna sposobnost i koje znaju i mogu čitati i pisati.
Ne mogu biti svjedoci pri sastavljanju pisane oporuke pred svjedocima ni javne oporuke, niti oporuku sastaviti po oporučiteljevu kazivanju u svojstvu ovlaštene osobe: oporučiteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci, njegovi predci i posvojitelji, njegovi srodnici u pobočnoj lozi do zaključno četvrtog stupnja, bračni drugovi svih tih osoba ni oporučiteljev bračni drug.

PREDAJA OPORUKE NA ČUVANJE:
• sam čuvati, povjeriti na čuvanje drugoj fizičkoj ili pravnoj osovi
• sudu, javnom bilježniku ili konzularnom odnosno diplomatsko - konzularnom predstavništvu RH (ne mogu odbiti na primitka čuvanje oporuke predane od strane oporučitelja ili njegovog opunomoćenika/na zahtjev vratiti)
• obavjestiti Hrvatski upisnik oporuka

OPOZIV OPORUKE:
Oporuka se može uvijek opozvati i to u cijelosti ili djelomično odnosno uništenje isprave voljom oporučitelja.
Opoziv oporuke može biti u bilo kojem obliku u kojem se oporuka može napraviti; ne mora biti isti kao onaj u kojem je napravljena.
Opoziv predstavlja i nova oporuka koja je sadržajno suprotna staroj odnosno raspolaganjem imovinom od strane oporučitelja.

NIŠTETNA OPORUKA:
1. nije imao 16 godina i nije bio sposoban za rasuđivanje u vrijeme sastavljanja oporuke
2.nemogućnost i nedopustivost sadržaja (raspolaganje u korist npr.suca;)

POBOJNA OPORUKA:
1.mane volje (npr.sila, prijetnja...)
2.nedostatak propisanog oblika
3.raspolaganja suprotna pravu na nužni dio

PREDAJA OPORUKE:
• Osoba koja posjeduje ispravu za koju može pretpostaviti da je oporuka umrle osobe dužna ju je bez odgode predati najbližem općinskom sudu.
• Osoba koja zna da je ostavitelj sastavio oporuku i gdje se ona nalazi dužna je o tome obavijestiti općinski sud.

NUŽNI NASLJEDNICI:
1. ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci te njegov bračni drug
• jednu polovicu od onog dijela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po zakonskom redu nasljeđivanja
2. ostaviteljevi roditelji, posvojitelji i ostali predci nužni su nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život
• jednu trećinu onog dijela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po zakonskom redu nasljeđivanja
NUŽNI DIO daje se samo na zahtjev, a nikad po službenoj dužnosti.

ISKLJUČENJE NUŽNIH NASLJEDNIKA
1) ako se on povredom neke zakonske ili moralne obveze koja proizlazi iz ¬¬njegova obiteljskog odnosa s ostaviteljem teže ogriješio prema ostaviteju,
2) ako je namjerno počinio neko teže kazneno djelo prema njemu ili njegovu bračnom drugu, djetetu ili roditelju,
3) ako je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske ili vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
4) ako se odao neradu ili nepoštenu životu.
• može biti potpuno ili djelomično; razlog mora postojati u vrijeme pisanja oporuke
Oporučitelj koji želi isključiti nekog nasljednika mora to očitovati u oporuci na izričit način i navesti razlog za isključenje.