Integrativan Ludbreg

P5180358

U prostorijama Međugeneracijskog centra Ludbreg, dana 18. svibnja 2017.god. održana je 8. po redu Obuka za buduće diseminatore. Obuka za buduće diseminatore provodi se sukladno projektu „Integrativan Ludbreg“ koji je usmjeren na informiranje osoba starije životne dobi o njihovim mogućnostima i opcijama unutar pravnog sustava te pružanja savjetodavne pomoći kako bi se spriječila zlouporaba povjerenja starijih osoba pri sklapanju obaveznih odnosa, točnije ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Tema Obuke za buduće diseminatore odnosila se na ugovor o dosmrtnom uzdržavanju te ugovor o darovanju.

Za razliku od ugovora o doživotnom uzdržavanju, kod

dosmrtnog uzdržavanja primatelj uzdržavanja za života prenosi stvari te ostalu imovinu definiranu ugovorom, na pružatelja uzdržavanja. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju obavezuje davatelja uzdržavanja da će se do smrti brinuti o primatelju uzdržavanja. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklapa se u pisanom obliku, moram biti ovjeren od strane nadležnog suda ili solemniziran kod javnog bilježnika ili sastavljen kao javnobilježnički akt. Ukoliko se na temelju ugovora o dosmrtom uzdržavanju stječe nekretnina, u trenutku sklapanja ugovora nastaje porezna obaveza koju snosi davatelj uzdržavanja.

Ugovor o darovanju nastaje kada se darovatelj obaveže, bez protučinidbe, odabraniku prepustiti stvar ili imovinsko pravo, a odabranik to prihvati. Uz dužnikovu suglasnost, darovanjem se smatraju i oprost te isplata duga. Odricanje od nasljedstva ili nekog prava prije nego li je ono stečeno, spornog prava te ispunjenje moralne obaveze i prenošenje stvari i prava da se odabranika obaveže na protučinidbu ne smatraju se darovanjem. Darom se smatraju sadašnje i buduće stvari, prenosiva imovina te sadašnja i polovina buduće imovine. Ugovor o darovanju nekretnine sklapa se u pismenom obliku. Ukoliko se radi o ugovoru o darovanju bez pravne predaje stvari, takav ugovor mora biti sklopljen kao javnobilježnički akt ili u obliku soleminizirane privatne isprave. Ukoliko se ugovorom o darovanju stječe nekretnina, daroprimatelj je dužan podmiriti nastale porezne obaveze.

Pozivamo sve zainteresirane da se za više informacija jave u Udrugu umirovljenika i starijih osoba regije Ludbreg te na taj način steknu sve potrebne informacije i znanja kako bi se mogli pravovremeno i na adekvatan način zaštiti od zlouporabe.