Integrativan Ludbreg

17904318 257542921316078 8085602384364182987 n

Partner Udruge umirovljenika i starijih osoba regije Ludbreg (po projektu „Integrativan Ludbreg“), Centar za socijalnu skrb Ludbreg održao je predavanje o ostvarivanju prava i usluga u sustavu socijalne skrbi. Predavanje je održano u Svetom Petru Ludbreškom u suradnji s Udrugom umirovljenika i starijih osoba Općine Mali Bukovec.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim

ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Kroz predavanje pojašnjeno je značenje zajamčene minimalne naknade, doplatka za pomoć i njegu, jednokratne naknade te osobne invalidnine. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN br. 52/16), zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ostvaruju samci ili kućanstva koji nemaju sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u članku 30. stavcima 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja. Točnije, iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u sljedećim iznosima, za radno nesposobnog samca u iznosu od 115% osnovice koju odlukom određuje Vlada republike Hrvatske te za radno sposobnog samca u iznosu od 100% osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo utvrđuje se u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose. Odnosno, za samohranog roditelja 100% osnovice, za odraslog člana kućanstva 60% osnovice, za dijete 40% osnovice iz članka te za dijete samohranog roditelja, odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji 55% osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi te se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski. Jednokratna naknada može se priznati i zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće te usluge smještaja i prijevoza za određene relacije.

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi, osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu, osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.

Doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu, koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti, ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 250% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 200% osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti, ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu, kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa te osobama kojima je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.

Opisana prava ostvaruju se u sustavu socijalne skrbi, a propisana su Zakonom o socijalnoj skrbi. Članovi Udruge umirovljenika i starijih osoba regije Ludbreg te korisnici projekta „Integrativan Ludbreg“, kao i druge zainteresirane osobe mogu se za više informacija obratiti Udruzi ili samom Centru za socijalnu skrb Ludbreg.